PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace o zasílání ročních výpisů o využití údajů v registru osob

Počínaje dnem 15. 3. 2013 budou Správou základních registrů zdarma rozesílány roční výpisy ze základních registrů o využívání údajů v registru obyvatel a v registru osob. Vzhledem k zahájení reálného provozu základních registrů k 1. 7. 2012 se budou informace za loňský rok týkat pouze období od spuštění ostrého provozu do 31. 12. 2012. Právnické osoby a fyzické podnikající osoby, které mají aktivní datovou schránku, tak v nejbližších dnech obdrží záznam za kalendářní rok 2012 o tom, kdo nahlížel do jejich údajů vedených v základním registru osob. Výpis má informační charakter a slouží ke kontrole přístupů k referenčním údajům osoby. V žádném případě není nutné jej někam zasílat a ani na zprávu odpovídat.  

Tato služba vyplývá ze zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně z ustanovení §14 odstavce 4: „Záznam o využívání údajů v základním registru zasílá správce příslušného základního registru bezplatně osobě uvedené v odstavci 3 (osoba, o které jsou tyto údaje vedeny), má-li zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, vždy za každý uplynulý kalendářní rok, do datové schránky.“

Osoby vedené v ROS obdrží do svých datových schránek výpis s názvem „Záznam o využívání údajů v registru osob“. Z tohoto výpisu se příjemce dozví, jaký orgán veřejné moci se na osobu v registru dotazoval (položka Subjekt), pod jakou agendou (položka KódA), jaký informační systém k tomu využil (položka ID AIS), kdy tak učinil (položka datum a čas) a z jakého důvodu (Důvod/účel).

Pokud by osoba měla jakékoli pochybnosti o oprávněnosti přístupu uvedených subjektů k referenčním údajům vedených v základním registru osob, může se obrátit přímo na příslušný subjekt s žádostí o poskytnutí doplňujících informací. Toto právo jí náleží ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. V této souvislosti je potřebné upozornit, že referenční údaje registru osob jsou až na výjimky údaji veřejnými. Dovolujeme si dále upozornit, že se jedná o první pololetí provozu základních registrů charakterizované náběhem základních registrů do používání jednotlivými orgány veřejné moci (OVM) a ve výpisech se mohou objevit i záznamy o využití vyplývající z chyb při připojování OVM k registru osob (např. opakující se čtení údajů z registru jedním OVM, nevyplněná položka Důvod/účel apod.). Všechny údaje jsou v rámci reálného provozu zaznamenávány systémem automaticky při jakémkoli dotazu na referenční údaje. Český statistický úřad,  který je správcem registru osob, ani Správa základních registrů, proto nemohou ovlivnit obsah jednotlivých položek obsažených ve výpisu, Proto výpisy mohou obsahovat i tyto chyby (nedostatky) vyplývající z prvních připojování k základním registrům.

V případě, že osoba má zájem o roční výpis o využívání údajů a nemá zřízenu datovou schránku, může se obrátit se žádostí o vyhotovení záznamu o využívání referenčních údajů v registru osob na jakékoliv kontaktní místo Czech Point. Za takto získaný výpis však již zaplatí příslušný poplatek, proto doporučujeme si předem ověřit počet stránek výpisu.

Český statistický úřad