PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Obcím se zjednoduší získávání údajů z registru obyvatel a z agendového informačního systému evidence obyvatel.

Ministerstvo vnitra ČR společně se Správou základních registrů připravilo, zejména pro ty úřady, které nemají zaregistrovaný svůj agendový informační systém, službu umožňující hromadný výdej údajů z registru obyvatel a z agendového informačního systému evidence obyvatel.

Kompetentní úředníci tak dostanou komfortní možnost, jak v souladu se zákonem získávat aktuální údaje o obyvatelích, kteří mají pobyt na území jejich obce. Jde o nastalé změny, které úřad potřebuje znát z důvodu vykonávání své působnosti, konkrétně o narození, úmrtí, změnu pobytu, státní občanství, počet obyvatel, atd. Tyto údaje obce využívají např. pro zjištění, kterým obyvatelům a na jakou adresu mají či nemají zasílat složenky za svoz odpadu. Postup nahrazuje dřívější praxi poskytování tzv. „změnových sestav“ obecními úřady s rozšířenou působností obcím I. a II. typu.

Získávání referenčních údajů z registru obyvatel a z agendového informačního systému evidence obyvatel je od 10. 3. 2014 možné prostřednictvím elektronického formuláře „Žádost o využití údajů z Registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel“ na Portálu veřejné správy. Na základě žádosti úřadu, zaslané do datové schránky Správy základních registrů, bude do datové schránky příslušné obce odeslán soubor s příslušnou informací. Žádost o poskytnutí údajů o fyzických osobách, které mají pobyt na území příslušné obce, může podat statutární zástupce obce nebo jím pověřená osoba. Každý výdej osobních údajů z těchto systémů se řídí zákonem o ochraně osobních údajů a žádost je nutné podat vždy minimálně 15 pracovních dní před požadovaným datem zpracování.

Pro usnadnění práce úřadů se získáváním dat z těchto systémů byl pro potřeby obcí vytvořen podrobný manuál - viz Manuál pro obce Manuál pro obce (2,40 MB), který je rovněž publikován na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR a na Portálu veřejné správy.

Dokument s nejčastějšími otázkami a odpovědmi je k dipozici na webových stránkách MV ČR - viz http://www.mvcr.cz/clanek/obcim-se-zjednodusi-ziskavani-udaju-z-registru-obyvatel-a-z-agendoveho-informacniho-systemu-evidence-obyvatel.aspx

Ministerstvo vnitra ČR a Správa základních registrů.