PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace o zasílání ročních výpisů o využití údajů v registru osob

Počínaje dnem 11. 3. 2015 Správa základních registrů začala zdarma rozesílat roční výpisy o využívání údajů v registru osob. Právnické osoby a fyzické podnikající osoby, které mají v registru osob zapsanou aktivní datovou schránku, tak obdrží záznam za kalendářní rok 2014 o tom, které orgány veřejné moci využívaly referenční údaje o jejich osobě a k jakým účelům. Výpis má informativní charakter a slouží ke kontrole přístupů k referenčním údajům osoby. V žádném případě není nutné na zprávu odpovídat, popř. výpis poskytovat k dalšímu využití.

Tato služba vyplývá ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně z ustanovení § 14 odstavce 4: „Záznam o využívání údajů v základním registru zasílá správce příslušného základního registru bezplatně osobě uvedené v odstavci 3 (osoba, o které jsou tyto údaje vedeny), má-li zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, vždy za každý uplynulý kalendářní rok, do datové schránky.“

Osoby vedené v ROS obdrží do svých datových schránek výpis s názvem „Záznam o využívání údajů v registru osob“. Prostřednictvím tohoto výpisu je příjemce informován, jaký orgán veřejné moci (OVM) si vyžádal informace z registru osob (položka Subjekt), pod jakou agendou (položka Agenda), kdy tak učinil (položka Datum a čas) a z jakého důvodu (Důvod/účel). V případě, že výpis o využívání údajů obsahuje větší počet záznamů, bude doručen v několika na sebe navazujících datových zprávách.

Pokud by příjemce měl jakékoliv pochybnosti o oprávněnosti přístupu uvedených subjektů k referenčním údajům jeho osoby vedeným v základním registru osob, může se obrátit přímo na příslušný subjekt s žádostí o poskytnutí doplňujících informací. Toto právo mu náleží ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V této souvislosti je potřebné upozornit, že referenční údaje registru osob jsou až na výjimky údaji veřejnými. Dovolujeme si dále upozornit, že v roce 2014 pokračovalo období náběhu základních registrů do používání jednotlivými OVM a proto se ve výpisech mohou objevit i záznamy o využití vyplývající z chyb při připojování OVM k registru osob (např. cyklické čtení údajů z registru jedním OVM, nevyplněná položka Důvod/účel apod.). V reálném provozu jsou zaznamenávány systémem automaticky všechny dotazy na referenční údaje. Český statistický úřad, který je správcem registru osob, ani Správa základních registrů, nemohou ovlivnit obsah jednotlivých položek obsažených ve výpisu.

V případě, že osoba zapsaná v ROS má zájem o „Záznam o využívání údajů v registru osob“ a nemá zřízenu datovou schránku, může požádat o vyhotovení výpisu jakékoliv kontaktní místo Czech POINT. Takto získaný výpis je však zpoplatněn, proto doporučujeme na místě předem ověřit počet stránek výpisu.

Seznam nejčastějších dotazů a odpovědí naleznete v níže uvedeném dokumentu:

Seznam vzorových reakcí na výpisy ze ZR Seznam vzorových reakcí na výpisy ze ZR (221,18 KB)

Správa základních registrů a Český statistický úřad.