PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Měsíční statistiky provozu základních registrů - leden 2016

Nejdůležitější údaje o všech fyzických i právnických osobách, nemovitostech a jejich adresách jsou od července 2012 uloženy v  základních registrech ( ROB , ROS , RÚIAN ). Všechny orgány veřejné moci mají povinnost využívat pro svou práci tyto aktuálně platné a právně závazné, tzv. referenční údaje a nesmí je opakovaně vyžadovat od svých klientů. 

Údaje v základních registrech jsou dokonale zabezpečeny a přístup k nim je možné zprostředkovat pouze na základě oprávnění vyplývajícího z konkrétního zákona. Tato oprávnění eviduje a řídí registr práv a povinností (RPP). Komunikace probíhá přes informační systém základních registrů (ISZR). Provoz systému základních registrů v lednu 2016 probíhal bez výpadků, byla zajištěna dostupnost všech služeb na požadované úrovni.

V ČR v současnosti existuje 7387 orgánů veřejné moci. Největší část z nich tvoří menší obce, které pro výkon své působnosti nepoužívají speciální agendové informační systémy, ale potřebné údaje základních registrů čerpají pomocí formulářů aplikace CzechPOINT@office nebo cestou datových schránek. Větší obce, města, krajské úřady, ministerstva a další úřady používají pro výkon svých agend speciální agendové informační systémy (AIS). Tyto informační systémy se v případě, že jsou zaregistrovány v informačním systému o informačních systémech veřejné správy, a poté co získají od certifikační autority Správy základních registrů přístupové certifikáty, mohou připojit k rozhraní  informačního systému základních registrů a automaticky čerpat potřebné aktuální údaje.

V lednu 2016 tímto způsobem se základními registry pracovalo 2140 orgánů veřejné moci, které prostřednictvím 2767 připojených agendových informačních systémů provedly 29 881 274 transakcí. K základním registrům je v současnosti takto připojeno 13 ministerstev (všechna kromě MZV), hlavní město Praha včetně 22 městských částí, všech 13 krajských úřadů a 25 statutárních měst, 501 měst (z celkového počtu 575), 129 městysů (z 210), 2212 obcí (z 5439). Pravidelně využívá údaje ze základních registrů také všech 7 zdravotních pojišťoven, připojeny jsou i různé organizace zřizované orgány veřejné moci, exekutoři, notáři, Hospodářská komora a další.

Výpisy ze základních registrů je možné získat na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, držitelé datových schránek je mohou získat zdarma v elektronické podobě díky formulářům na Portálu veřejné správy. 

Počet transakcí prostřednictvím

v lednu 2016

připojených AIS

29 881 274

z toho prostřednictvím datových schránek pro OVM

12 769

z toho prostřednictvímCzechPOINT@office pro OVM

14 667

z toho na kontaktních místech CzechPOINT pro veřejnost

3 023

z toho prostřednictvímCzechPOINT@home pro veřejnost

353

Nejvíce dotazů bylo v lednu 2016 směřováno do registru obyvatel (63,17 %), dále pak do registru územní identifikace, adres a nemovitostí (28,99 %), registru osob (6,12 %) a registru práv a povinností (1,72 %).

Informační systém ORG v lednu 2016 provedl 32,61 milionů transakcí. ORG funguje jako převodník identifikátorů, který je jako jediný schopný propojit konkrétní fyzickou osobu v registru obyvatel (s přiděleným základním identifikátorem fyzické osoby ZIFO) s bezvýznamovými identifikátory, které ORG přiděluje pro každou vykonávanou agendu ke každé fyzické osobě (agendový identifikátor fyzických osob AIFO). V celém systému základních registrů je tak zajištěna maximální ochrana osobních údajů.

 Agendové informační systémy (AIS), které v lednu 2016 uskutečnily nejvíce transakcí

Název AIS

Počet transakcí v lednu 2016

Správce AIS

ADIS - automatizovaný daňový informační systém

2 868 830

Generální finanční ředitelství

Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě (RPSD)

1 798 813

Ministerstvo dopravy

Agendový informační systém Policie ČR

1 128 987

Ministerstvo vnitra

PROXIO Agendio

839 908

Městská část Praha 4

ISDS - Seznam orgánů veřejné moci

829 229

Ministerstvo vnitra

PROXIO

781 359

Statutární město Ústí nad Labem

ISVS pro správu a vedení katastru nemovitostí (ISKN)

734 577

Český úřad zeměměřický a katastrálníMinisterstva s největším počtem transakcí

Ministerstva

Počet transakcí v lednu 2016

Ministerstvo vnitra

4 238 765

Ministerstvo dopravy

2 327 515

Ministerstvo spravedlnosti

673 427

Ministerstvo zemědělství

504 959

Obce s rozšířenou působností s největším počtem transakcí

Obce s rozšířenou působností

Počet transakcí v  lednu 2016

Ústí nad Labem

782 915

Olomouc

403 320

Hlavní město Praha

284 593

Blovice

136 166

Správa základních registrů poskytuje uživatelskou podporu prostřednictvím interního oddělení Service Desk. Jeho provoz je zajištěn online během pracovní doby, od 18:00 hod do 8:00 hod a o víkendech a svátcích je držen pohotovostní režim, který je určen především pro podporu řešení kritických incidentů, tj. úplných či částečných výpadků poskytovaných služeb.

V lednu 2016 byly nejčastěji kladeny dotazy z těchto oblastí:

  1. reklamace údajů v základních registrech (ZR)
  2. registrace a správa agendových informačních systémů (AIS) v ZR
  3. žádost o přístup k agendovému informačnímu systému evidence obyvatel (AISEO)
  4. oznámení působnosti orgánů veřejné moci (OVM) v agendě
  5. nastavení rolí ve Správě dat Seznamu OVM
  6. využívání údajů z registru obyvatel (ROB) a AISEO – tzv. změnové sestavy
  7. dotazy na proces připojování AIS k agendovému informačnímu systému cizinců (AISC)
  8. dotazy na Výpisy údajů z ROB a registru osob (ROS)
  9. dotazy na Záznamy o využívání údajů v ROB a ROS
  10. dotazy na evidenci příspěvkových organizací v ROS