PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Společné jednání se zástupci obcí s rozšířenou působností na KÚ v Jihlavě

Správa základních registrů ve spolupráci s magazínem Egovernment uspořádala pracovní setkání se zástupci obcí s rozšířenou působností (ORP) na téma využívání základních registrů a zkušeností za rok provozu na KÚ v Jihlavě. Seminář je jedním ze tří setkání s ORP a byl zaměřen především na problematiku fungování základních registrů, ale zároveň byl obohacen i o další související témata z oblasti veřejné správy. Diskuzního semináře se zúčastnili a vystoupili zástupci Správy základních registrů, zástupci Ministerstva vnitra ČR a další správci a klíčoví editoři základních registrů a strategičtí partneři.

Hlavním cílem tohoto pracovního setkání bylo zahájit intenzivnější spolupráci v území v oblasti podpory plnění zákona 111/2009 Sb. a připojování k ZR,  využít oboustranných možností ke zlepšení informovanosti o tématu základních registrů, aktuální situaci a nutných krocích či návrzích řešení nezbytných pro další podporu využívání údajů ze základních registrů.  Dílčím cílem bylo také poskytnout aktuální informace o stavu základních registrů a získat povědomí o případných problémech spojených se základními registry, ať již aktuálními či dlouhodobými.

V úvodu ředitel Správy základních registrů Ing. Michal Pešek shrnul základní informace o více než ročním fungování základních registrů. Představil hlavní oblasti problematiky základních registrů - konkrétně šlo o informace o datech produkčního provozu základních registrů, o stavu připojení klíčových OVM k základním registrům, vytěžování referenčních dat ze základních registrů. Dále hovořil o aktuálních projektech, které Správa základních registrů realizuje (nové AIS, nové EGON služby, atd.) a nastínil budoucí vývoj směřování eGovernmentu.

pe__ek.JPG

Ing. Michal Pešek

Na úvodní slovo pana ředitele Michala Peška navázal svým vystoupením Mgr. Ondřej Veselský, náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu Ministerstva vnitra ČR, který shrnul základní informace o tom, co se připravuje, co nás čeká v oblasti rozvoje moderního eGovernmentu.

veselsk__.jpg

Mgr. Ondřej Veselský

Dále na semináři vystoupil RNDr. Petr Tiller, hlavní architekt eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR. Tématem jeho prezentace byla: Strategie 2014+ - „architektura služeb informačních systémů pro veřejnou správu“. Během přednášky krom jiného zmínil např. problematiku hlavních oblastí fungování moderního eGovernmentu, oblast sdílených služeb ve veřejné správě, oblast datových schránek, Czech pointu a portálu veřejné správy a dále nastínil tematické okruhy projektů 2014+.

tiller.JPG

RNDr. Petr Tiller

Na vystoupení RNDr. Petra Tillera navázal Ing. Martin Řehořek ze společnosti Novell, který představil problematiku JIP (jednotný identitní prostor)/KAAS (katalog autentizačních a autorizačních služeb) a jejich role v základních registrech.

__eho__ek.JPG

Ing. Martin Řehořek

Dále na semináři již vystupovali zástupci jednotlivých správců základních registrů a zástupci ministerstev v technicko správní oblasti. Jako první na řadu v této oblasti přišel PhDr. Jan Tretera z odboru veřejné správy a eGovernmentu Ministerstva vnitra, který přednášel problematiku dat v registru práv a povinností, konkrétně přednáška byla nazvána: „Základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností: údaje informačního systému a jejich využití“. Přednáška obsahovala informace o údajích o agendách a působnostech orgánů veřejné moci, údajích o právech a povinnostech subjektů údajů v ROB a ROS a údajích o procesních modelech agend.

tretera.JPG

PhDr. Jan Tretera

Druhý v pořadí v technicko-správní oblasti vystoupil Ing. Tomáš Kalinec z odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra, který posluchače seznámil s problematikou spisové služby, jejím právním zakotvení, oblastmi přístupu v péči o dokumenty, oblastmi digitálního archivu, atd.

kalinec.jpg

Ing. Tomáš Kalinec

Dále na semináři prezentoval Ing. Michal Čigáš z Českého statistického úřadu, který představil oblast editačních povinností vůči registru osob. Prezentace nesla název: „Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci“. V úvodu přednášky připomenul, co je obsahem registru osob a postupně se danými oblastmi zabýval – subjekty vedené v registru osob, referenční údaje, referenční vazby, identifikátory, provozní údaje, editační povinnosti, komunální příspěvkové organizace, atd.

__ig____.jpg

Ing. Michal Čigáš

Zkušenosti z ročního provozu registru územní identifikace, adres a nemovitostí a problematiku zavedení volebních okrsků prezentoval Ing. Jiří Formánek z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Obsahem přednášky byly zdrojová data RÚIAN; editační systémy; analýzy a kontroly údajů vedených v RÚIAN; praktické dopady spuštění RÚIAN; zavedení volebních okrsků do RÚIAN.

form__nek.JPG

Ing. Jiří Formánek

Na závěr semináře vystoupili JUDr. Luděk Holubec a Antonín Běhounek z Ministerstva průmyslu a obchodu, kteří přiblížili problematiku živnostenského rejstříku v návaznosti na základní registry veřejné správy.

holubec.jpg

JUDr. Luděk Holubec

b__hounek.JPG

Antonín Běhounek

Na konci semináře byla závěrečná diskuze, kde byly zodpovězeny odpovědi na dotazy jednotlivých účastníků.