PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Společná jednání se zástupci obcí s rozšířenou působností na KÚ v Jihlavě, KÚ v Olomouci a KÚ v Plzni

Správa základních registrů ve spolupráci s magazínem Egovernment uspořádala celkem čtyři naplánovaná pracovní setkání se zástupci obcí s rozšířenou působností (ORP) na téma využívání základních registrů a zkušeností za rok ostrého provozu. První setkání se uskutečnilo na KÚ v Jihlavě dne 27. 9. 2013. Následovaly dva semináře na KÚ v Olomouci ve dnech 3. – 4. 10. 2013. Poslední seminář byl realizován 15. 11. 2013 na KÚ v Plzni. Uskutečněné semináře byly zaměřeny především na problematiku fungování základních registrů, ale zároveň byly obohaceny i o další související témata z oblasti veřejné správy. Diskuzního semináře se zúčastnili a vystoupili zástupci Správy základních registrů, zástupci Ministerstva vnitra ČR a další správci a klíčoví editoři základních registrů a strategičtí partneři.

Hlavním cílem těchto pracovních setkání bylo zahájit intenzivnější spolupráci v území v oblasti podpory plnění zákona 111/2009 Sb. a připojování k ZR,  využít oboustranných možností ke zlepšení informovanosti o tématu základních registrů, aktuální situaci a nutných krocích či návrzích řešení nezbytných pro další podporu využívání údajů ze základních registrů.  Dílčím cílem bylo také poskytnout aktuální informace o stavu základních registrů a získat povědomí o případných problémech spojených se základními registry, ať již aktuálními či dlouhodobými.

V úvodu ředitel Správy základních registrů Ing. Michal Pešek shrnul základní informace o více než ročním fungování základních registrů. Představil hlavní oblasti problematiky základních registrů - konkrétně šlo o informace o datech produkčního provozu základních registrů, o stavu připojení klíčových OVM k základním registrům, vytěžování referenčních dat ze základních registrů. Dále hovořil o aktuálních projektech, které Správa základních registrů realizuje (nové AIS, nové EGON služby, atd.) a nastínil budoucí vývoj směřování eGovernmentu.

pe__ek.JPG

Ing. Michal Pešek (Jihlava, Olomouc, Plzeň)

Na úvodní slovo pana ředitele Michala Peška navázali svým vystoupením Mgr. Ondřej Veselský, náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu MV ČR (v Jihlavě, v Olomouci a v Plzni) a JUDr. Petr Solský, náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie MV ČR (v Olomouci), kteří shrnuli základní informace o tom, co se připravuje a co nás čeká v oblasti rozvoje moderního eGovernmentu.

veselsk__.jpg

Mgr. Ondřej Veselský (Jihlava, Olomouc, Plzeň)

solský_1.JPG

JUDr. Petr Solský (Olomouc)

Dále na seminářích vystoupili Ing. Ondřej Felix, CSc. a RNDr. Petr Tiller, hlavní architekti eGovernmentu MV ČR. Tématem jejich prezentace byla: Strategie 2014+ - „architektura služeb informačních systémů pro veřejnou správu“. Během přednášky krom jiného zmínili např. problematiku hlavních oblastí fungování moderního eGovernmentu, oblast sdílených služeb ve veřejné správě, oblast datových schránek, Czech pointu a portálu veřejné správy a dále nastínili tematické okruhy projektů 2014+.

felix.JPG

Ing. Ondřej Felix, CSc. (Olomouc)

tiller.JPG

RNDr. Petr Tiller (Jihlava, Plzeň)

Na vystoupení hlavních architektů eGovernmentu navázali zástupci ze společnosti Novell (Ing. Martin Řehořek a Ing. Aleš Kučera), kteří představili problematiku JIP (jednotný identitní prostor)/KAAS (katalog autentizačních a autorizačních služeb) a jejich role v základních registrech.

__eho__ek.JPG

Ing. Martin Řehořek (Jihlava, Plzeň)

ku__era.JPG

Ing. Aleš Kučera (Olomouc)

Dále na seminářích již vystupovali zástupci jednotlivých správců základních registrů a zástupci ministerstev v technicko správní oblasti. Jako první na řadu v této oblasti přišel PhDr. Jan Tretera z odboru veřejné správy a eGovernmentu Ministerstva vnitra, který přednášel o problematice dat v registru práv a povinností, konkrétně byla přednáška nazvána: „Základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností: údaje informačního systému a jejich využití“. Přednáška obsahovala informace o údajích o agendách a působnostech orgánů veřejné moci, údajích o právech a povinnostech subjektů údajů v ROB a ROS a údajích o procesních modelech agend.

tretera.JPG

PhDr. Jan Tretera (Jihlava, Olomouc, Plzeň)

V technicko-správní oblasti následovali Ing. Tomáš Kalinec a Alena Uzlová z odboru archivní správy a spisové služby MV ČR, kteří posluchače seznámili s problematikou spisové služby, jejím právním zakotvení, oblastmi přístupu v péči o dokumenty, oblastmi digitálního archivu, atd.

kalinec.jpg

Ing. Tomáš Kalinec (Jihlava)

 uzlov__.JPG

Alena Uzlová (Olomouc)

Dále na seminářích prezentoval Ing. Michal Čigáš z Českého statistického úřadu, který představil oblast editačních povinností vůči registru osob. Prezentace nesla název: „Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci“. V úvodu přednášky připomenul, co je obsahem registru osob, a postupně se danými oblastmi zabýval – subjekty vedené v registru osob, referenční údaje, referenční vazby, identifikátory, provozní údaje, editační povinnosti, komunální příspěvkové organizace, atd.

__ig____.jpg

Ing. Michal Čigáš (Jihlava, Olomouc, Plzeň)

Zkušenosti z ročního provozu registru územní identifikace, adres a nemovitostí a problematiku zavedení volebních okrsků prezentovali Ing. Jiří Formánek a Ing. Tomáš Holenda z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Obsahem přednášky byly zdrojová data RÚIAN; editační systémy; analýzy a kontroly údajů vedených v RÚIAN; praktické dopady spuštění RÚIAN; zavedení volebních okrsků do RÚIAN.

form__nek.JPG

Ing. Jiří Formánek (Jihlava, Plzeň)

holenda.JPG

Ing. Tomáš Holenda (Olomouc)

Na závěr seminářů vystoupili JUDr. Luděk Holubec a Antonín Běhounek z Ministerstva průmyslu a obchodu, kteří přiblížili problematiku živnostenského rejstříku v návaznosti na základní registry veřejné správy.

holubec.jpg

JUDr. Luděk Holubec (Jihlava, Olomouc, Plzeň)

b__hounek.JPG

Antonín Běhounek (Jihlava, Olomouc, Plzeň)

Na seminářích v Olomouci a semináři v Plzni na závěr vystoupila JUDr. Kateřina Černá, tajemnice Úřadu městské části Praha 13 s prezentací na téma: „jak jsme se naučili žít s registry - de lege lata, de lege ferenda“. Z praktického hlediska shrnula přínosy a dopady fungování základních registrů a nastínila zkušenosti z praxe.

__ern__.JPG

JUDr. Kateřina Černá (Olomouc, Plzeň)

poslucha__i_1.JPG

(Olomouc)

poslucha__i_2.JPG

(Olomouc)

Na konci každého semináře proběhla závěrečná diskuze, kde byly zodpovězeny odpovědi na dotazy jednotlivých účastníků.

Mgr. Marek Hejduk, pracovník pro vztah s veřejností, 15. 11. 2013.