PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Základní registry mění veřejnou správu ČR již více než sto dní

Poprvé v historii veřejné správy v České republice mají občané, úřady i podnikatelé k dispozici jedinečnou a především bezpečnou databázi, která sjednocuje dosud roztříštěná data vedená úřady o občanech a státních i nestátních subjektech. Stát díky projektům základních registrů nyní disponuje relevantními a nezpochybnitelnými daty, tzv. referenčními údaji, u nichž garantuje jejich platnost.

Začalo nové období fungování veřejné správy

Základní registry – nejnáročnější a nejnákladnější projekt českého eGovernmentu – se naplno rozběhly počínaje červencem letošního roku. Mají ušetřit čas i peníze občanům, podnikatelům, firmám, tuzemským i zahraničním investorům a sledují přitom hlavní cíl – změnit fungování veřejné správy tak, aby všem ulehčily jejich každodenní život. Změny k lepšímu by měl pocítit nejen občan, ale i úředník státní správy či územních samosprávných celků.

„Zavedením základních registrů začalo nové období fungování veřejné správy,“ říká Robert Ledvinka, vrchní ředitel sekce pro eGovernment Ministerstva vnitra, a dodává: „S běháním po úřadech by měl být jednou provždy konec.“ Jestliže dříve občan obíhal úřady a dokládal stále tytéž údaje, dnes již jednou pořízený referenční údaj mezi sebou úřady „nasdílejí“ a občan nemusí stále předkládat své osobní údaje, protože stát má k dispozici relevantní ověřená data. Ani další přínosy nejsou zanedbatelné. Zefektivní se celá řada souvisejících procesů, odstraní se duplicitní a neaktuální údaje vedené jednotlivými úřady a zásadně se sníží náročnost administrativních úkonů úředníků.

Základní registry uspoří až devět miliard korun ročně

Podle materiálu, který schválila vláda, má provoz základních registrů mezi léty 2013 až 2015 stát zhruba 950 milionů korun, ročně tedy více než 300 milionů. Existující analýzy dokládají, že zavedením základních registrů dojde k úspoře až 60 procent času stráveného doposud na úřadech oproti době před jejich spuštěním. „Podle jednoduchých propočtů, zohledňujících celkový počet obyvatel a cenu hodiny volného času ekonomicky aktivního jedince, dojde v České republice k úspoře téměř devíti miliard korun ročně,“ vysvětluje Radek Šmerda, náměstek Ministra vnitra pro informační technologie a eGovernment. Úspora vyčíslená za pouhý jeden rok tak mnohonásobně překročí sumu vynaloženou na celý systém základních registrů. Již nyní je tedy zřejmé, že nejnáročnější projekt českého eGovernmentu pomůže zvýšit prestiž úřadů v očích veřejnosti nejen přesvědčivými čísly, ale i skutečným usnadněním každodenního života občanů a úředníků.

I přes počáteční zpoždění projektu jsou výsledky vidět

Ačkoliv se základní registry od spuštění ostrého provozu nevyhnuly problémům spočívajícím především v částečné chybovosti systému, po technické stránce fungují. „Takto složitý systém vždy budou provázet určité problémy. Projekt jsme „zdědili“ s osmiměsíčním zpožděním a nakonec jsme zpoždění zkrátili na dva měsíce,“ vysvětluje úskalí projektu Robert Ledvinka z Ministerstva vnitra a dodává: „Ty dva měsíce se někde projevit musely, došlo ke zpoždění technické připravenosti datových center a projevil se i nedostatek času na testování dat. Třeba formuláře pro Czech POINT jsme dokončovali těsně před ostrým provozem.“

Po zhruba sto dnech od startu základních registrů jsou viditelné konkrétní výsledky, které signalizují, že základní registry skutečně technicky spolehlivě fungují. O tom svědčí 24hodinový on-line přístup ke státem garantovaným údajům, již více než 42 milionů realizovaných transakcí, téměř osmdesát tisíc výpisů vydaných pro úředníky prostřednictvím sítě Czech POINT a přes tisíc výpisů na žádost občanů. K systému je již připojeno 740 orgánů veřejné moci a přes 500 jich získává referenční údaje. „Za důležité považuji také to, že za sto dnů ostrého provozu zatím nenastal žádný závažný incident, který by ukázal na technický problém systému,“ říká Robert Ledvinka.

Základními registry změny veřejné správy v ČR nekončí

Základní registry jsou nyní naplněny aktuálně platnými daty a je zajištěna jejich trvalá a bezpečná aktualizace. K referenčním údajům existuje trojí možný přístup. Prvním z nich je připojení prostřednictvím centrálních, regionálních či lokálních agendových informačních systémů, druhou možností je přístup prostřednictvím Czech POINT a tou třetí je využití Informačního systému datových schránek. Poslední dva zmíněné přístupy budou využívat především „menší“ úřady.

Základní registry ovšem čeká ještě náročný kus cesty. V další etapě se budou řešit především systémové a legislativní nedostatky, optimalizace a zefektivnění souvisejících procesů. Velkým úkolem je například odstranění disproporcí mezi daty krajů a obcí a daty v registrech. „Ministerstvo vnitra nyní také intenzivně pracuje na úpravách jednotlivých formulářů a zahajuje masivní mediální kampaň, která vysvětlí občanům, co nového mohou po úředníkovi požadovat a jak jim mohou základní registry pomoci v jejich každodenním životě,“ doplňuje Robert Ledvinka.

Realizátory tohoto technicky i organizačně náročného projektu, který nemá obdoby nikde jinde v Evropě, jsou Ministerstvo vnitra, Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální a Úřad pro ochranu osobních údajů. Projekt za více než tři miliardy korun, financovaný z Integrovaného operačního programu, je provázán s celou řadou dalších projektů propojujících existující soustavu statistických registrů a zajišťujících napojení na ostatní informační systémy využívané ve veřejné správě. Také budoucí vývoj českého eGovernmentu půjde cestou sdílení služeb ve veřejné správě. To bude možné za předpokladu pokračujícího rozvoje datové základny státu a přípravy strategických integračních projektů navazujících na základní registry.

Financování projektů ze strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra ČR v letech 2007–2013 rozděluje přes 13 miliard korun ze strukturálních fondů Evropské unie do projektů podporujících zásadní změny ve veřejné správě. Cílem stovek projektů podpořených z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je poskytovat kvalitní veřejné služby, a to především za pomoci využití moderních komunikačních a informačních technologií. Projekty pozitivně ovlivňují celou řadu oblastí – podporují vzdělávání úředníků, efektivnější řízení lidských zdrojů, optimalizaci procesů i zavádění moderních metod projektového a strategického řízení. Také díky nim se veřejná správa mění na moderní, vstřícnou a klientsky orientovanou.

Přehled základních registrů

Název registru: Obsah registru:
ROS: Registr osob
(spravuje Český statistický úřad)
obsahuje údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, orgánech veřejné moci i o nekomerčních subjektech, jakou jsou občanská sdružení a církve.

ROB: Registr obyvatel
(spravuje Ministerstvo vnitra)

obsahuje základní údaje o občanech a cizincích s povolením k pobytu. Mezi tyto
údaje patří: jméno a příjmení, datum a místo narození a úmrtí a státní občanství.
RUIAN: Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
(spravuje Český úřad zeměměřičský a katastrální)
spravuje údaje o základních a územních správních prvcích.
RPP: Reigstr práv a povinností
(spravuje Ministerstvo vnitra)

obsahuje referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci, mj. oprávnění
k přístupu k jednotlivým údajům, informace o změnách provedených v těcho údajích apod. Slouží jako garance bezpečné správy dat občanů a subjektů vedených v jednotlivých registrech.

Všechny čtyři registry fungují v rámci Informačního systému základních registrů (ISZR), jehož správu zajišťuje Správa základních registrů. Dalším stavebním kamenem systému je převodník identifikátorů fyzických osob (ORG), který spadá do gesce Úřadu pro ochranu osobních údajů, stejně jako dohled nad bezpečností údajů.

Agenda: Souhrn činností spočívající ve výkonu vymezeného okruhu vzájemně souvisejících činností v rámci působnosti orgánu veřejné moci.
Agendový informační systém: Informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy.
Referenční údaj: Státem garantovaný správný údaj obsažený v příslušném základním registru, který orgán veřejné moci využívá při své činnosti, a to aniž by ověřoval jejich správnost.

Kontakt pro bližší informace:
Odbor strukturálních fondů
info@osf-mvcr_cz
www.osf-mvcr.cz