PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Základní registry veřejné správy – rok od spuštění projektu do ostrého provozu

Správa základních registrů je správním úřadem, který vznikl k 1. 1. 2010 dle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Úřad je samostatnou organizační složkou státu, která je účetní jednotkou a součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra. Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a zákon č. 227/2009 Sb., vytvářely základní předpoklad pro spuštění systému od 1. 7. 2010 ve zkušebním provozu a o rok později v ostrém provozu. Nicméně zákonem č. 100/2010 Sb. ze dne 17. března 2010 se změnil termín zahájení ostrého provozu základních registrů a byl posunut na 1. 7. 2012. Touto skutečností se i věcná zodpovědnost Správy základních registrů za činnosti jmenované v zákoně č. 111/2009 Sb. posunula o 12 měsíců k 1. 7. 2012.

egon_panacek.gif

Správa základních registrů fungovala v roce 2012 již jako samostatný úřad, který zcela zvládnul převzetí svých povinností souvisejících s přechodem systému základních registrů na ostrý provoz k 1. 7. 2012.

Správa základních registrů prohloubila v roce 2012 svoje činnosti v souvislosti s novelou zákona o základních registrech. Novela nabyla účinnosti k 1. 7. 2012 a dala Správě základních registrů další povinnosti, zejména provozování registru obyvatel, registru osob a registru práv a povinností. Zásadním způsobem fungování Správy základních registrů ovlivnilo i nařízení vlády č. 161/2011, které stanovilo harmonogram připojování orgánů veřejné moci (dále „OVM“) k systému základních registrů. Plněním nebo přípravou na převzetí zodpovědnosti zahájila Správa základních registrů reálné fungování směrem k ostatním OVM. Konkrétně se jedná o zahájení činnosti certifikační autority (včetně veškeré technické, věcné a dokumentační podpory), profesionalizace fungování uživatelské podpory, aktivní poskytování informací prostřednictvím webové prezentace (technické diskuzní fórum, novinky, aktuality, dokumentace pro správce a vývojáře, možnost odběru informací z webu) a v neposlední řadě účast na klíčových konferencích a seminářích.

Správa základních registrů řídí provoz systému základních registrů. V současné době proto disponuje zcela unikátními informacemi o fungování celého systému základních registrů nejen jako celku, ale i jednotlivě na konkrétní registry nebo konkrétní agendové informační systémy. Z těchto unikátních dat Správa základních registrů:

 • zpracovává měsíční zprávy o stavu provozu základních registrů, tyto dokumenty vznikají průběžným shromažďováním podkladů;
 • zpracovává reporty;
 • poskytuje podklady pro plnění úkolů ServiceDesk SZR;
 • poskytuje podklady pro další zpracování.

Správa základních registrů se v uplynulém roce podílela jako klíčový partner Ministerstva vnitra na medializaci základních registrů účastí na konferencích, seminářích, školeních i individuálních konzultacích formou pracovních jednání. Kromě zákonem stanovených povinností plní tedy Správa základních registrů celou řadu dalších činností. Vybudovala a udržuje webové stránky základních registrů se všemi aktuálními informacemi k této problematice. V neposlední řadě Správa základních registrů zajišťuje informovanost prostřednictvím moderních komunikačních technologií – internet, sociální sítě, tištěná média (články), letáky atd. Z toho vyplývá, že Správa základních registrů se intenzivně věnuje propagaci základních registrů. Dále Správa základních registrů se účastnila nejen akcí, které organizoval někdo další, ale že i sama iniciovala setkání, školení a pracovní jednání k problematice základních registrů z pohledu správce informačního systému základních registrů a certifikační autority pro tento systém.

Mezi základní akce patřily zejména:

 • Videokonference o komunikaci v krajích, 9. srpna 2012, Praha – diskuse se zástupci krajů na téma základních registrů.
 • Egovernment – výroční konference, 4. - 5. září 2012, Mikulov – hlavním tématem konference byly provozní zkušenosti se základními registry po dvou měsících ostrého provozu.
 • Konference Krajský rok informatiky, 26. – 27. září 2012, Ústí nad Labem – konference věnovaná problematice elektronizace krajů, základní registry zde figurovaly jako jedno ze stěžejních témat.
 • Prezentace pro Úřad vlády k agendě A338 k zákonu 240/2000 Sb., o krizovém řízení, aktuální stav fungování základních registrů, 4. října 2012.
 • Prezentace pro Úřad vlády k ostrému provozu základních registrů pro jednání o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím, 10. října 2012.
 • Prezentace pro konzuly zastupitelských úřadů na Ministerstvu zahraničních věcí k tématu základních registrů a Czech Pointu, 15. listopadu 2012.
 • Seminář Egovernment na téma VIZE elektronizace 2014+ s dopadem na kraje a města, Základní registry, Egovernment pro veřejnou správu, 4. – 5. února 2013.
 • Seminář ePraha na téma elektronizace Prahy ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, setkání starostů informatiků městských částí Prahy, 12. března 2013.
 • Informativní semináře na krajských úřadech, primárním účelem těchto jednání bylo zahájit intenzivnější spolupráci a využít oboustranných možností ke zvýšení informovanosti o základních registrech, současné situaci a nutných krocích či návrzích řešení nezbytných pro další podporu využívání údajů ze základních registrů. Prvořadým cílem bylo poskytnout aktuální informace o stavu základních registrů jako celku a na konkrétním kraji, březen – červen 2013.
 • Seminář na Ministerstvu zahraničních věcí, školení konzulů o problematice základních registrů, 31. května a 28. června 2013.
 • Městský rok informatiky na téma: příkladové studie projektů ve městech z oblasti ICT, 13. – 14. června 2013.

Jak již bylo výše uvedeno, prezentace základních registrů je prováděna rovněž i prostřednictvím webových stránek Správy základních registrů (www.szrcr.cz), kde se sbíhají všechny klíčové informace k problematice základních registrů.

Zahájením ostrého provozu se v polovině roku 2012 změnily klíčové cílové skupiny. Již nebylo nutné se tolik zaměřovat na správce informačních systémů a vývojáře těchto systémů, ale na konkrétní uživatele základních registrů, ať v roli OVM nebo občana České republiky. Proto v rámci zkvalitňování komunikace s jednotlivými cílovými skupinami došlo ke grafické a obsahové úpravě webových stránek Správy základních registrů. Na místo záložek k jednotlivým registrům byly do hlavního menu na webových stránkách umístěny odkazy na konkrétní uživatele, tzn. „Občan a podnikatel“, „Orgány veřejné moci“, „Správci a vývojáři“ a „Média“. Odkazy k registrům byly přesunuty do pravého menu.

Za účelem popularizace základních registrů byly vytvořeny také nové účty Správy základních registrů na sociálních sítích Facebook a Twitter. Dále dochází též ke sjednocení a úpravě grafiky i informací anglické verze internetových stránek tak, aby základní informace týkající se základních registrů byly dostupné i pro cizince. Pravidelně jsou též aktualizovány veškeré dokumenty dostupné na internetových stránkách a informace týkající se provozu základních registrů. Nově lze informace o aktuálním stavu provozu obdržet též prostřednictvím služby RSS.

Mgr. Marek Hejduk, pracovník pro vztah s veřejností, 11. 7. 2013.